رزرو وقت

دکتر افسانه آ خانی

دکتری: روانشناسی بالینی، دانشگاه علوم پزشکی ایران، دانشکده علوم رفتاری و سلامت روان (انستیتو روانپزشکی تهران). 

کارشناسی ارشد: روانشناسی بالینی، دانشگاه علوم پزشکی ایران، دانشکده علوم رفتاری و سلامت روان (انستیتو روانپزشکی تهران). 

کارشناسی: روانشناسی بالینی، دانشگاه اصفهان، دانشکده روانشناسی .


افتخارات

کسب رتبه دوم در آزمون ورودی دکترای تخصصی وزارت بهداشت و آموزش پزشکی در رشته روانشناسی بالینی.

کسب رتبه اول در آزمون ورودی کارشناسی ارشد وزارت بهداشت و آموزش پزشکی در رشته روانشناسی بالینی کسب رتبه اول ورودی کارشناسی ارشد سال 1391 روانشناسی بالینی انستیتو روانپزشکی تهران با معدل 19/11.

انتخاب با حداکثر آرا به عنوان دبیر کمیته پژوهشی دانشجویی دانشکده علوم رفتاری و سلامت روان از فروردین سال 1393.

انتخاب به عنوان عضو فعال کمیته پژوهشی دانشجویی ،دانشکده علوم رفتاری و سلامت روان، مهر 1391.

مقالات

Afsaneh Akhani, Mojtaba Habibi, Zaha Izadikhah, Mani B Monajemi, Nina Jamshinejad. (2015). Quality of Life Model in Multiple Sclerosis: Personality, Mood Disturbance, Catastrophizing and Disease Severity. The International Journal of Indian Psychology, 3(1); 75-.88

Afsaneh Akhani, Mani B monajemi, Mojtaba Habibi (2017). Type D, in Association with Quality of Life in Patients with Multiple Sclerosis. European Journal of Preventive Medicine, 5(5). 77-82.

افسانه آخانی، زهرا ایزدیخواه، رضا باقریان سرارودی، فریبرز خوروش) .1391(. بررسی نقش ادراک بیماری در رابطه بین طرحواره های ناسازگار اولیه  و سطح ناتوانی حرکتی در بیماران مبتلا به مولتیپل اسکلروزیس، تحقیقات علوم رفتاری ،11)7(: 913-916.

افسانه آخانی، دکتر بهروز بیرشک، دکتر مجتبی حبیبی و دکتر احمد عاشوری. مقایسه توانایی یادگیری و حافظه در افراد وابسته به مواد و سالم  .مجله روانپزشکی و روانشناسی بالینی ایران .


تجربه پژوهشی

بررسی تاثیر انگ در کودکان مبتلا به بیماریهای جسمانی مزمن (طرح ارسال شده مرکز تحقیقات بهداشت روان ،سال 1939)

بررسی طرحوارههای ناسازگار اولیه در کودکان 7 تا 11 سال ایرانی (طرح پژوهشی مصوب مرکز تحقیقات بهداشت روان، دانشگاه علوم پزشکی ایران)

مقایسه فرزندپروری و اختلالات محور یک در شهرهای اصفهان، تهران و شیراز (طرح مصوب کمیته پژوهشی دانشجویی دانشگاه علوم پزشکی ایران، سال 1391)

بررسی رابطه طرحوارههای شناختی بر اساس مدل یانگ با ادراک بیماری، کیفیت زندگی و تنظیم هیجانی در بیماران مبتلا به MS  (مرکز تحقیقات علوم رفتاری، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان سال 1391)

بررسی شیوع ویژگیهای شخصیتی بیمارگون در دانشجویان ایرانی(طرح مصوب معاونت پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی ایران، سال 1391).

اثرگذاری درمان مبتنی بر ادراک بیماری در افراد مبتلا به بیماری مولتیپل اسکلروزیس (طرح مصوب معاونت پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی ایران ،1391)

بررسی روابط ابژه و اثرات مثبت و منفی آن در افراد نجات یافته از سرطان سینه (طرح مصوب کمیته پژوهشی دانشجویی دانشگاه علوم پزشکی ایران)

بررسی فاکتورهای شناختی و رفتاری در افراد نجات یافته از سرطان سینه(طرح ارسال شده کمیته پژوهشی دانشجویی دانشگاه علوم پزشکی ایران.) ترجمه کتاب:

کتاب کار اختلال دوقطبی برای نوجوانان (انتشارات روان)

مشارکت دادن کودکان مبتلا به اوتیسم (گرین اسپان ،1391)، زیر چاپ .


شرکت در کارگاه ها

کارورزی در گروه روان تحلیلی دانشکده علوم رفتاری و سلامت روان به مدت 4 سال با رویکرد روابط ابژه.

کارورزی در گروه شناختی رفتاری دانشکده علوم رفتاری و سلامت روان به مدت 9 ماه.

کارگاه حساسیت زدایی با حرکات چشم( EMDR) دکتر شیوا دولت آبادی و دکتر کاظمی، انجمن روانشناسی ایران 

کارگاه دوره مقدماتی درمانهای غیر دارویی سوء مصرف مواد ویژه روانشناسان، انستیتو روانپزشکی تهران

کارگاه آموزش مهارتهای زندگی برای کودکان.

دوره جامع تربیت مربیگری کودکان اوتیسم ، انستیتو روانپزشکی تهران ،1939

کارگاه بین المللی اوتیسم WHO، آموزش پکیج Caregiver Skills Training توسطLo 

 دوره بازتوانی شناختی اختلال اوتیسم، دکتر نجاتی دانشگاه شهید بهشتی سال 1391

سوابق اجرایی

برگزاری کارگاه‌های مهارتهای زندگی در همکاری با شهرداری تهران، به مدت 9 ماه


سوابق درمانی

کلینیک تخصصی دانشکده علوم رفتاری و سلامت روان، به مدت 9 سال.

کلینیک ویژه عصر بیمارستان روانپزشکی ایران، به مدت 1 سال.

بخش روانپزشکی بیمارستان حضرت رسول اکرم، به مدت 9 ماه .

بیمارستان حضرت علی اصغر، بخش روانپزشکی(رز) به مدت 9 ماه .

مرکز مشاوره دانشگاه تهران به مدت 1 سال