دکتر فائزه مظلوم
رزرو وقت

خانم دکتر فائزه مظلوم

  •  دکتری روانشناسی سلامت از دانشگاه آزاد اسلامی
  • کارشناسی‌ارشد روان‌شناسی عمومی از دانشگاه علامه‌طباطبایی
  •  کارشناسی حقوق از دانشگاه شهید بهشتی

سوابق آموزشی

  • آموزش‌دیده در حوزهٔ روان‌درمانی تحلیلی
  • گذراندن دوره‌های متعدد از جمله دوره‌های ISTDP، STOP، طرحواره‌درمانی، روان‌تحلیلی بلندمدت تحت تعلیم اساتید به نام همچون دکتر علیرضا طهماسب، دکتر علیرضا عابدین، کتر حمیدپور، دکتر مهدیه معین و …

سوابق پژوهشی

مقالهٔ پیش‌بینی پرخاشگری براساس تجربه آزاردیدگی در کودکی با میانجیگری شرم و همدلی

  • درمان انفرادی بزرگسال بصورت تخصصی کار با اختلالات شخصیت و بیماری‌های سایکوسوماتیک با روش تحلیلی
  • زوج‌درمانی تحلیلی