دکتر محمدمهدی بدیعی
رزرو وقت

دکتر محمد مهدی بدیعی

دکتری:  دکتری پزشکی عمومی، دانشگاه علوم پزشکی تهران

پایان نامه دکتری: بررسی میزان آگاهی از بهداشت فردی و نحوه عملکرد به آن و عوامل  موثر بر آنها در دانش آموزان  دوره راهنمایی

تخصص: روان پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی ایران

پايان نامه تخصص: مقایسه نتایج درمانی و عود روش سم زدایی سریع با سم زدایی کلونیدین در بیماران وابسته به مواد افیونی