دکتر نوشین کیان‌چهر
رزرو وقت

دکتر نوشین کیان‌چهر

روان‌درمانگر با رویکرد روان‌پویشی کوتاه‌مدت در حوزهٔ درمان فردی بزرگسال

سوابق تحصیلی

 • کاندیدای دکتری روان‌شناسی شناختی از پژوهشکدهٔ علوم شناختی
 • کارشناسی‌ارشد روان‌شناسی بالینی
 • کارشناسی روان‌شناسی بالینی
 • دورهٔ مقدماتی تربیت درمانگر روان‌پویشی با دکتر حامد آقایی سال ۱۳۹۸
 • دورهٔ پیشرفتهٔ تربیت درمانگر روان‌پویشی و رل پلی با دکتر حامد آقایی سال ۱۳۹۹
 • سوپرویژن فردی و گروهی
 • تحت نظارت بالینی سوپروایزر رسمی انجمن بین المللی روان‌پویشی کوتاه‌مدت
 • ۵۰۰ ساعت دورهٔ کارورزی زیر نظر دکتر عزت‌الله کردمیرزا
 • ۵۰ ساعت دورهٔ آسیب‌شناسی شخصیت زیر نظر دکتر حسن حمیدپور
 • دورهٔ طرحواره‌درمانی زیر نظر دکتر حسن حمیدپور
 • درمانگر مرکز خدمات روان‌شناسی و مشاورهٔ آرمانا
 • درمانگر کلینیک چمان از فروردین سال ۱۴۰۰