مشاورهٔ خانواده و زوج‌درمانی

خانه و خانواده محل امن و آسایش است، امّا بدیهی‌‌ست که حتی فضای یک خانوادهٔ گرم و صمیمی هم خالی از دغدغه و مسئله نیست.
اکثر اوقات اعضای خانواده برای برطرف کردن مسائلی که با آن‌ها مواجه می‌شوند نیازمند مهارت‌های مختلفی مثل مهارت حل مسئله، حل تعارض‌های بین‌فردی، مدیریت خشم و گفتگوی موثر هستند.
یک روان‌شناس خانواده در تلاش است كه با همکاری اعضای خانواده به آن‌ها كمک كند تا چگونه با رفتارهای خاص روابط سالم، با نشاط و شادی داشته باشند. همچنین یاد بگیرند كه شیوه‌های جدید ارتباط با یكدیگر، برطرف كردن تعارضات و خطوط ارتباطی باز بین همه اعضای خانواده چگونه است.

ارتباط با ما